1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který se prokáže občanským průkazem (u cizinců platným pasem), podpisem na přihlášce se zaváže k dodržování výpůjčního řádu a uhradí poplatek za registraci.

2. Registrace čtenáře je platná po dobu 12 měsíců od data úhrady registračního poplatku. Registraci je třeba, po uplynutí doby platnosti, obnovovat. Obnovení registrace lze provést bez ohledu na kalendářní rok.

3. Poplatky za registraci:
Poplatky za registraci:
Dospělí 120,- Kč
Děti, studenti, důchodci 60,- Kč
Služby časově omezené na 1 měsíc 40,- Kč
Pro jednorázové užití knihovny * 20,- Kč

*) – jednorázovým užitím služeb knihovny se rozumí prezenční výpůjčka naučné literatury nebo beletrie, časopisů a novin, internet – bezplatně (max..60 min.), ostatní služby dle ceníku. Majitelům „Rodinného pasu“ je na tuto službu poskytována sleva ve výši 50%.

4. Po přihlášení do knihovny obdrží každý čtenář čtenářský průkaz, který je povinen předložit při každé návštěvě knihovny (netýká se registrace jednorázového užití). Čtenářský průkaz je nepřenosný. Vystavení nového průkazu, při ztrátě nebo fyzickém znehodnocení, je zpoplatněno částkou 20,- Kč. 

5. Výpůjční lhůta je 40 dnů. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty knih, vždy však před uplynutím základní výpůjční lhůty. Pokud knihy nežádá další čtenář, knihovna mu vyhoví, nejvýše však dvakrát. Případnou další výpůjčku lze v odůvodněných případech povolit pouze po předložení knihy.
 
6. Zájemcům o studijní literaturu, kterou knihovna nemá ve svých fondech, je možno zprostředkovat výpůjčku prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby). Poplatek za jednotlivou službu MVS (jedna kniha) činí 75,- Kč, +10,- Kč za každou další knihu ve výpůjčce.
 
7. Pokud to dovolují provozní podmínky, knihovna zajišťuje u vybraných titulů, především nové literatury, jejich rezervaci. Kniha je po vrácení pro zájemce rezervována, po dobu jednoho týdne. 

8. Knihovní fond určený k prezenčnímu využití nelze půjčovat mimo knihovnu. V odůvodněných případech lze tento fond půjčit na omezenou dobu (týden) na kauci (cena nové knihy).

9.  Při nedodržení výpůjční lhůty jsou nevrácené materiály vymáhány knihovnou prostřednictvím upomínek.
 
Poplatky za upomínky: Cena:
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 50,- Kč
4. upomínka 100,- Kč
Předsoudní upomínka 250,- Kč

10. Čtenář je povinen s vypůjčenými materiály zacházet šetrně. Podtrhování, vpisování poznámek či jiné poškozování je nepřípustné. Při poškození knihy, nebo jiného materiálu (časopisu) vybírá knihovna pokutu ve výši 50,- Kč.

11. Ztrátu musí čtenář knihovně uhradit buď stejným vydáním knihy (časopisu) , nebo finanční částkou ve výši původní ceny + manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. V odůvodněných případech má knihovna právo požadovat úhradu ceny za zhotovení fotokopie, nebo cenu za současné vydání publikace.
 
12. Pro počítačové zpracování jsou knihy označeny čárovými kódy. Při porušení čárového kódu vybírá knihovna pokutu ve výši 30,- Kč.

13. Služba půjčování CD s mluveným slovem
Oddělení pro dospělé půjčuje uživatelům, nosiče CD s mluveným slovem v max. počtu 3 CD tituly, nebo jeden komplet.
Výpůjční lhůta CD, pro majitelé průkazu ZTP, činí 30 dnů – bez poplatku.
Výpůjční lhůta CD pro ostatní čtenáře je 7 dnů – s poplatkem.
Za půjčení CD se vybírá manipulační poplatek dle ceníku. Placené služby je uživatel povinen uhradit v hotovosti. 
Každý započatý den prodlení je sankciován částkou 5 Kč.
Uživatel nesmí pořizovat rozmnoženinu CD z fondu KVP (viz autorský zákon). 
Uživatel je povinen vracet vypůjčená CD v nepoškozeném stavu. Za případné zjištěné poškození se účtuje sankční poplatek dle ceníku knihovny. Poplatek je uživatel povinen uhradit v hotovosti.

14. Poplatky za služby:
Služba půjčování s mluveným slovem: Cena:
Manipulační poplatek 10,- Kč / 1 ks CD (nebo jeden komplet)
Zpozdné 5,- Kč / 1 den
Poplatek obnovy (při poškození) 50,- Kč
 
Kopírování: Cena:
A4 - 1 strana 2,- Kč
A4 - oboustranně 3,- Kč
A3 - 1 strana 4,- Kč
A3 - oboustranně 6,- Kč
 
Laminování Cena:
Formát A4 17,- Kč
Formát 54 x 86 mm 4,- Kč
 
Použití veřejného PC: Cena:
Internet Bez poplatku  - max. 60 min. (nutná registrace u obsluhy)
Tisk  1 vytištěná strana textu A4 - 2,- Kč
Poslech do sluchátek  sluchátka na vyžádání u obsluhy - 5,- Kč

15. Při soustavném porušování výpůjčního řádu nebo jeho jednorázovém hrubém porušení má knihovna právo zrušit čtenáři členství ještě před uplynutím registračního období.

16. Do knihovny je zakázáno vstupovat se zmrzlinou, konzumovat jídlo či nápoje, vstupovat se zvířaty,  deštníky, otevřeným ohněm, těkavými látkami a hořlavinami, objemnými zavazadly a vjíždět s dětskými kočárky. Kočárek může být za nepříznivého počasí umístěn ve vstupní chodbě tak aby neblokoval průchod. K odložení osobních věcí slouží uzamykatelné skřínky. Uživatel knihovny je povinen se chovat tiše a nijak neomezovat a neohrožovat ostatní uživatele. V případě porušení těchto povinností uživatelem je obsluha oprávněná jej z knihovny vykázat.

17. Stížnosti, připomínky a náměty pro činnost knihovny mohou čtenáři sdělit knihovníkovi nebo doručit řediteli Městského kulturního zařízení v Jeseníku na adresu 28. října 880/16, 790 01 Jeseník 1, nebo na juras@mkzjes.cz.
 
V Jeseníku: doplněno 1. 1. 2016
 

Jiří Juráš - ředitel MKZ